Projekt

Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1: Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu rozpowszechnienie nowego modelu skalowanej innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie dostarczanie przez osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczące w terapii zajęciowej, bezpłatnych dwudaniowych obiadów osobom starszym powyżej 60 roku życia, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Spotkanie tych dwóch grup społecznych pozwoli na wytworzenie się niezwykłej więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu, empatii oraz wspólnocie doświadczania życia z ograniczoną samodzielnością.

Innowacja skierowana jest do instytucji i organizacji mających siedzibę w Polsce, w szczególności prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmiotyktóre zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, a odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Odbiorcami innowacji są:

  • Osoby starsze powyżej 60 roku życia, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa.

Wyżej wskazane podmioty będą mogły ubiegać się o granty finansowe na wdrożenie modelu skalowanej innowacji społecznej, co pozwoli na unowocześnienie pracowni gospodarstwa domowego oraz zyskanie nowej i ciekawej formy aktywizacji swoich podopiecznych. 

Ogłoszone zostaną dwa nabory dla organizacji zainteresowanych wdrożeniem modeluw pierwszym półroczu 2022 r., w których przyznane zostaną granty w wysokości:

  • 77 215,60 zł z 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji
  • 70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji.

Warunkiem otrzymania grantu jest prowadzenie pracowni gospodarstwa domowego z odpowiednim zapleczem kuchennym. Wprowadzenie modelu innowacji jest stosunkowo proste, ponieważ opiera się na założeniu, że będzie on funkcjonował w obecnie istniejących warunkach prawno-instytucjonalnych, a zmiany dotyczą jedynie sposobu organizacji i zarządzania posiadanymi już zasobami.

Wartość projektu: 4 970 760,00 PLN
w tym dofinansowanie z UE: 4 686 929,60 PLN; z budżetu państwa: 283 830,40 PLN.

Okres i zasięg terytorialny realizacji Projektu: od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r., na terenie całej Polski.

 

Kontakt

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.